ecavas prezentare

EVALUAREA SI CARTOGRAFIEREA VULNERABILITATII RESURSELOR DE APE SUBTERANE PENTRU ASIGURAREA UTILIZARII DURABILE A ACESTORA - ECAVAS

Nr. Proiect 31-051
ACRONIM: ECAVAS
Coordonator : AGENTIA SPATIALA ROMANA
Director proiect: Dr.ing. Radu Costantin GOGU

 • In contextul dezvoltării socio – economice actuale, care presupune o creştere a cerinţei de apă de bună calitate, dar şi în condiţiile schimbărilor climatice (condiţii hidrometeorologice extreme – secete şi inundaţii), apele subterane reprezintă, în ultimii ani, resurse de apă strategice pentru majoritatea ţărilor.

 • Deoarece acviferele nu mai sunt corpuri naturale de apă, ci sunt în permanenţă supuse impactului antropic, protecţia acestora din punct de vedere cantitativ şi calitativ a devenit foarte importantă.
 • In acest sens, apele subterane fac obiectul unor activităţi concretizate prin măsuri, studii şi elaborarea unor metodologii pentru protejarea acestora, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ, obiectivul final fiind utilizarea durabilă a resurselor de ape subterane.
 • Eficienţa şi specificitatea măsurilor de protecţie depinde de modul de evaluare şi estimare a vulnerabilităţii acviferelor la impactul antropic, cantitativ şi calitativ.
 • Evaluarea vulnerabilităţii la poluare a acviferelor este necesară în analiza de fezabilitate şi dezvoltare, în managementul de planificare, în deciziile de utilizare a terenurilor (raionare şi protejare, amenajare, ameliorare şi monitorizare prevăzută prin reglementări, asistenţă tehnică), precum şi în educaţia generală şi informare.
 • Pentru îndeplinirea acestor deziderate pe o bază ştiinţifică, orice evaluare trebuie realizată potrivit celor trei legi ale vulnerabilităţii apelor subterane (CTAGWV – WSTB – CGER – NRC,1993):
  • Prima lege = Toate apele subterane sunt vulnerabile.
  • A doua lege = Incertitudinea este inerentă în toate evaluările de vulnerabilitate.
  • A treia lege = Ceea ce este evident poate fi ascuns şi ceea ce este dificil de explicat nu poate fi trunchiat.
 • In România, precum şi în multe alte ţării ale lumii, există legi sau decrete pentru protejarea si exploatarea apelor subterane. Prin intermediul acestora se definesc din punct de vedere juridic zone în interiorul cărora activităţile umane sunt reglementate, sau zone protejate.
 • In general, definirea acestor zone este realizată arbitrar, datorită complexităţii realităţilor naturale ale zonei respective (biologice, hidrologice şi în special hidrogeologice) care trebuie luate în considerare şi dificultăţilor legate de abordarea acestor probleme.
 • Unele instrumente eficace, din ce în ce mai mult utilizate în protecţia apelor subterane, sunt hărţile de vulnerabilitate ale acestora. Acestea, deşi nu reprezintă un "panaceu" (J. Vrba, A. Zaporozec, 1994), sunt constituite prin analize ample, create pe baza unor date reale şi complexe, în care informaţia hidrogeologică cantitativă şi calitativă se îmbină prin suprapunere cu datele complementare necesare (utilizarea terenurilor, climă, etc).
 • Hărţile de vulnerabilitate a apelor subterane, apărute la începutul anilor 1970, prezintă, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, anumite caracteristici ale mediului subteran, care determină vulnerabilitatea la contaminare a acviferelor.
 • Acestea, împreună cu hărţi de folosinţă a terenurilor, date de calitate a apelor subterane şi surse de contaminare, folosind tehnici GIS, pot constitui baza pentru programele de protecţie ale apelor subterane.
 • Hărţile de vulnerabilitate sunt utile în planificare şi proiectare, pentru organisme implicate în activitatea managerială şi de luare a deciziilor la nivelul oricărui tip de administraţie. Scopul lor primar este să servească ca linie directoare pentru activitatea de amenajare a teritoriului şi dezvoltarea unei politici şi a unei strategii pentru protecţia şi administrarea apelor subterane.
 • Oficialităţile pot utiliza hărţile de vulnerabilitate pentru a determina unde, dacă şi cum trebuie studiate în detaliu problemele potenţiale ale apelor subterane. De fapt evaluarea vulnerabilităţii şi forma grafică prin care aceasta este reprezentată, constituie o prima etapă, esenţială, pentru protecţia apei subterane ca resursă de apă potabilă.
 • Deşi la baza elaborării lor stau analize complexe, specifice, aceste hărţi nu se adresează numai hidrogeologilor sau hidrologilor, ele putând fi citite şi interpretate de toţi specialiştii implicaţi în procesul de decizie cu impact asupra mediului.
Prezentare | Parteneri | Obiective | Echipa | Rezultate | Rapoarte | Contact
Copyright 2010 - Adara Media SRL